THE RECONNECTION

The Reconnection (Znovu-napojenie) je iniciačný proces, ktorý nám umožňuje prostredníctvom rekonektívnych frekvencií znovu sa napojiť na celovesmírny systém, od ktorého sme boli neprirodzeným spôsobom odpojení. Všetko je energia (aj podstata nášho tela je energia). Vo vesmíroch je všetko prepojené jemno-hmotnou kozmickou/univerzálnou energiou. Počas procesu Znovu-napojenie dochádza k prepojeniu energetických dráh nášho tela s energetickými dráhami priestoru okolo nás. Tento proces nás znovu spája s Celkom. Nadobudnutím Jednoty stratí silu oddelenosť (dualita), ktorá človeka tak veľmi vyčerpáva. Znovu-napojenie je návrat k našej celistvosti a úplnosti.

Počas procesu The Reconnection sa pripájajú súčasne 3 systémy:
– línie našej planéty,
– meridiánové línie nášho tela,
– kozmická energetická mriežka.

Pôvodne boli meridiány na našom tele (nazývané aj akupunktúrne dráhy) spojené s líniami, ktoré obopínajú našu planétu a pretínajú sa na známych energetických miestach, ako napr. Machu Picchu a Sedona. Tieto línie pokračovali ďalej a spájali nás s omnoho väčšou (energetickou, informačnou) sieťou, a tým nás spájali s celým Vesmírom. Každé telo obsahuje systém energetických bodov a línií. Napriek tomu, že sú to dnes už len pozostatky toho, čím sme bývali kedysi, tieto línie a body aj naďalej slúžia ako naše prepojenie s Vesmírom, ako tunel, ktorý umožňuje našu komunikáciu energie, svetla a informácií medzi makrokozmom (Vesmírom) a mikrokozmom (ľudstvom). Tieto línie sú súčasťou nadčasovej siete inteligencie, paralelného viacrozmerného systému, ktorý poskytuje základnú energiu obnoveným funkciám ľudského tela.

Niekedy v minulosti sme stratili spojenie s týmito bodmi a dráhami, čím sme stratili plnosť nášho vnútorného spojenia s Vesmírom, a to nás vzdialilo od pôvodného intenzívneho stupňa rozvoja. Proces The Reconnection nás znovu napája na efektívnejšiu úroveň našej evolúcie, čo nám umožňuje obrovský evolučný kvantový skok v našom vývoji (prechod do vyššej dimenzie). Je to zrýchlená výmena energie, svetla a informácií, čo umožňuje veľmi intenzívnu akceleráciu a evolúciu na našej vlastnej životnej ceste. Proces The Reconnection nás naviaže späť do bezčasového systému univerzálnej inteligencie. Prostredníctvom tohto zrýchlenia sme schopní skrze naše vedomie rozpoznať, vnímať, pochopiť viac počas nášho vývoja na našej vlastnej ceste.

Proces The Reconnection je i z pohľadu zážitku počas samotného sedenia v priebehu 2 dní, kedy sa realizuje, nesmierne zaujímavý proces. Každý ho prežíva veľmi individuálne. To podstatné sa však rozvinie potom v živote. Prejavuje sa veľmi špecificky u toho-ktorého človeka. Vo všeobecnosti proces Znovu-napojenie umožňuje:

  • spomalenie i zastavenie procesu starnutia nášho fyzického tela
  • výrazné upokojenie a reorganizáciu nášho života smerom k harmónii
  • zníženie hladiny vnútorného napätia a stresu
  • navrátenie rovnováhy a zdravia organizmu a navýšenie energie v tele
  • celkovú spokojnosť a efektivitu v živote
  • skvalitnenie a harmonizáciu vzťahov s blízkymi i s ľuďmi v našom okolí…

Po procese The Reconnection sme trvale a celistvo napojení. Dochádza k harmonizácii všetkých aspektov nášho života. Do istej miery je to spojené i s rozpadom starých, nefunkčných vecí v našom živote. Dochádza k vymazaniu nefunkčných vzorcov v našom energo-informačnom systéme a k vyliečeniu na všetkých úrovniach: fyzickej, mentálnej, emocionálnej i spirituálnej.

Mnoho ľudí zažíva po Znovu-napojení (The Reconnection) vo svojom živote razantné a trvalé zmeny na všetkých úrovniach = zmeny smerom k harmonizácii a navýšenie vedomia, ktoré prináša prehĺbenie/rozšírenie vlastného vnímania vo všetkých oblastiach, čo umožňuje uskutočňovať efektívne zmeny v celom živote. Klienti to často popisujú ako nárast životnej energie, vnútornej istoty, hlbokého pokoja a jasného intuitívneho smerovania k veciam, ktoré vlastne vždy chceli robiť.

Znovu-napojenie (The Reconnection) sa realizuje raz za život a nie je ho potrebné opakovať. Celý proces sa uskutočňuje v 2 sedeniach v 2 po sebe nasledujúcich dňoch (musí byť medzi nimi jeden spánkový cyklus). Jeden deň je to cca 30-40 minút. Druhý deň cca 35-45 minút. Je tu dôležitá aj cena, ktorá je presne stanovená. Táto suma obsahuje frekvenciu 333. Cena je nastavená symbolicky: tri trojky = súčet 9, čo symbolizuje ukončený proces. Všetko vo Vesmíre funguje na princípe rovnováhy, a preto je potrebné túto cenu zaplatiť, aby bola dodržaná férová výmena hodnôt a aby proces zobrazoval rovnováhu i v tejto oblasti.


Pre informácie o The Reconnection navštívte https://www.thereconnection.com